logo

From 1 to 10 Number Readings in ALL LANGUAGES

Express numbers in words with spelling, saying and reading with more than 100 language from all over the world.

Language 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
English one two three four five six seven eight nine ten
Dutch een twee drie vier vijf zes zeven acht negen tien
Afrikaans een twee drie vier vyf ses sewe agt nege tien
German eins zwei drei vier fünf sechs sieben acht neun zehn
Norwegian en (Ny. ein) to tre fire fem seks sju åtte ni ti
Danish én to tre fire fem seks syv otte ni ti
Swedish en två tre fyra fem sex sju åtta nio tio
Portuguese um dois três quatro cinco seis sete oito nove dez
Spanish uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez
Catalan un dos tres quatre cinc sis set vuit nou deu
French un deux trois quatre cinq six sept huit neuf dix
Occitan (Provençal) un dos tres quatre cinc sièis sèt vuèch nòu dètz
Italian uno due tre quattro cinque sei sette otto nove dieci
Romanian unu doi trei patru cinci şase şapte opt nouă zece
Sardinian unu duos tres báttor chimbe ses sette otto nove deghe
Greek éna ðío tría téssera pénde éksi eftá oχtó ennéa ðéka
Armenian mek yerku yerekh čořs hing vec yoth uth inn tas
Lithuanian víenas trỹs keturì penkì šešì septynì aštuonì devynì dēšimt
Latvian viêns divi trî̀s četri pìeci seši septiṇi astôṇi deviṇi desmit
Russian odín dva tri četÿre pyat’ šest’ sem’ vósem’ dévyat’ désyat’
Belarussian adzín dva try čatÿry piać šesć sem vósem dzéviać dzésiać
Ukrainian odÿn dva tri čotÿry pyat’ šist’ sim vísim devyat’ desyat’
Polish jeden dwa trzy cztery pięć sześć siedem osiem dziewięć dziesięć
Czech jeden dva tři čtyři pět šest sedm osm devět deset
Slovak jeden dva tri štyri pät’ šest’ sedem osem devät’ desat’
Bulgarian edín dva tri čétiri pet šest sédem ósem dévet déset
Macedonian eden dva tri četiri pet šest sedum osum devet deset
Serbo-Croat jèdan dvâ trî čètiri pêt šêst sëdam ösam dëvēt dësēt
Slovene ena dva tri štiri pet šest sedem osem devet deset
Pashto yaw dwa dre tsalór pindzə́ špag owə́ atə́ ləs
Baluchi yək do səh car pənj šəš həpt həšt nw dəh
Kermanji (S) Kurdish yak čwār pēnj šaš hawt hašt da
Zaza (N) Kurdish ēk čār pēnj šaš haft hašt na da
Farsi yek do se čahār panj šeš haft hašt noh dah
Tajik yak du se čor panj šaš ħaft ħašt nūħ daħ
Sinhalese eka deka tuna hatara paha haya hata aṭa namaya dahaya
Kashmiri akh tr’ɨ cōr pānc šah sat ə̄ṭh naw da
Marathi ek don tīn čar pac səha sat aṭh nəu dəha
Konkani êk dôn tin char panch sat atth nov dha
Sindhi hiku bba ṭī cāre pañja cha sata aṭha nava ḍàha
Hindi/ Urdu ek do tīn cār pã̄c chai (che) sāt āṭh nau das
Punjabi yk do tyn car pəñj che sət əṭ nəwŋ dəs
Gujarati ek be traṇ cār pã̄̄c cha sāt āṭh nav das
Rajasthani (Marwari) ēk dōy tīn chyār pã̄ch ch‘aw sāt āṭ‘ naw das
Malvi ēk tīn chār pã̄ch ch‘ē sāt āṭ‘ naw das
Bhili ēk tēṇ syār pã̄s χāt āṭ‘ naw daχ
Kumauni ēk dwī tīn chār pã̄ch ch‘ai sāt āṭ‘ nau das
Garhwali ēk dwī tīn chār pã̄ch ch‘aī sāt āṭ‘ nau das
Nepali ek dui tin chār pānch cha sāt āṭ nau das
Maithili ek tīn chāri pã̄ch ch‘a: sāt āṭ’ náu dash
Magahi ek tīn cār pāñc chau sat āṭh nau das
Bhojpuri ēk dui tīn cāri pã̄c cʰæ sāt āṭh nao das
Awadhi (Kosali) ēk dui tīnị cārị pã̄c chā sāt āṭh nʌu dʌs
Chattisgarhi ēk dui tīn chār pã̄ch ch‘ē sāt āṭ‘ das
Oriya ek du’i tini chaari paanjch cha’a saat aaṭh na’a dash
Bengali æk dui tin car pãc chɔy sat aṭ nɔy dɔš
Assamese ɛk dui tini sari pãs səi xat ath dəh
Kurukh oṇṭā eṃṛ mūnd nākh pancē soyyē sattē aṭṭhē naiṃyē dassē
Telugu okaṭi reṇḍu mūḍu nālugu aydu āru ēḍu enimidi tommidi padi
Gondi undī rend mūnd nālūng siyāng sārūng ēṛūng armur anma putth
Kannada ondu eraḍu mūru nālku aydu āru ēḷu eṇṭu ombattu hattu
Toda wïḍ ēḍ mūḍ nōng üʐ ōṛ öw öṭ wïnboθ pot
Kota vodde yeḍe mūṇḍe nāke anje āre yēye yeṭṭe vorapāde patte
Tamil oṉṟu iraṇṭu mūṉṟu nāṉku aintu āṟu ēḻu eṭṭu oṉpatu pattu
Malayalam onnu raṇṭu mūnnu nālu añcu āṟu ēḻu eṭṭu oṉpatu pattu
Basque bat bi hiru lau bost sei zazpi zortzi bederatzi hamar
Arabic wāḥid iθnān θalāθah ’arba‘ah χamsah sittah sab‘ah θamāniyyah tis‘ah ‘ašarah
Modern Hebrew ’axat štayim šaloš ’arba xameš šeš ševa‘ šmone teša ‘eser
Tigrinya ḥadɛ kələttɛ sälästɛs ’arba‘tɛ ḥammuštɛ šudduštɛ šob’attɛ šommäntɛ tɔš’attɛ ‘assärtɛ
Amharic and hulät sost arat ammɨst sɨddɨst säbat sɨmmɨnt zät’äññ asɨr
CW Gurage at kwet sost arbät aməst sədəst säbat sumut žäţä asər
Somali mid-ki lába-di sádehh-dí áfar-ti shan-ti lehh-di todòba-di sidèd-di sagàl-kí tòban-ki
Hausa ɗaya biyu ukù huɗu bìyar shidà bakwài takwàs tarà gōma
Georgian erti ori sami otx̣i x̣uti ekvsi švidi rva cx̣ra ati
Luo ačiel ariyo adek aŋwɛn abič aučiel abiriyo aboro ongačiel apar
Dinka tok róu dyak ’nguan wdyeč wdetem wderóu bêt wde-nguan wtyer
Kanuri tilo ndi yakkə degə uwu araskə tulur wusku ləgar mewu
Songhai fo hinka hinja taaci gu iddu iyye yaaha yagga woy
Xóõ ≠’ûã ≠nûm kâ ||âe
Kung (!Xu~) r|e’e tsã n!eni
Malinke (W Maninkakan) kíling fùla sàba náani lúulu wóoro woorowula seyi kònonto táng
Bambara (Bamanankan) kelen fila saba naani duuru wòoro wolonfla segi kònōntò tan
Dyula kélen flà sàba náani lóoru wɔ́ɔrɔ wólonflà séegi kɔ̀nɔntɔ tán
Mende yelá felé sawá náâni lɔ̂ɔ̂lu ẃέita wɔ́fela wáyâkpa tálu puú
Fulani (Fula, Pulaar) go’o ɗiɗ- tat- nay- jow- joweego’o joweeɗiɗ- joweetat- joweenay- sappo
Wolof benna ñaar ñetta ñenent juróom juróom benna juróom ñaar juróom ñetta juróom ñenent fukka
Temne -in -rəŋ -sàs p-àŋlὲ tàmath dùkin dὲrəŋ dὲsàs dὲŋàŋlὲ tɔ̀fɔt
Kisi -pilɛ -mun -ña -holu -ŋwenu -ŋwom-pum -ŋwom–mew -ŋwom-maa -ŋwom-maholu
Bete Guiberoua ɓʊ̀lʊ̀ sɔ́ mʊ̀ʌ̀nā n̄gbí n̄gbʊ̍pʊ̍lʊ̍ n̄gbıˈsó gbʊ̀ʌ́tā n̄gbi' [4] kʊ̄gbʌ̍
Mossi (More) iémbō iī:bú tã̀:bō nā:sē nū: iō:bē iō:pūè nī: uē: pí:gá
Sango ɔ́kɔ óse otá osió ukú omaná mbásámbárá miombe ngombáyá bale ɔ́kɔ
Zande sa ue biata biama bisue bisue bati sa bisue bati ue bisue bati biata bisue bati biama báwe
Ijo kɛnɪ́ maamʊ́ tàárʊ nóín sɔ́nrɔ́n sòńdie sɔ́nɔ́ma níníni isé óí
Akan (Twi) ɛkó abien’ abiêsá anán anúm asiá asón awotwe akrón edú
Ewe èká eve etɔ ene atṍ adé adré enyí enyíè ewó
Fong Íê àtɔ̀n ènὲ àtɔ́ɔ̀n àyìźέn tὲnwè tàntɔ̀n tὲnnὲ
Bini (Edo) ɔ́kpá èvá èhá èńέ ìśέn éhàn ìhínrɔ̀n èrὲnŕέn ìhìnrín ìgbé
Ibo (Igbo) otu aboa atɔ anô isɛ isi asa asatɔ itɛghɛtɛ iri
Tiv mɔ̀ḿ -hár' -táŕ -nyíìǹ -táàǹ átárátáŕ -táàǹ kàr̀ -háŕ ányíghènyíì -táàǹ kàr̀ -nyíìǹ púwè
Duala -wó -bă -lálò -neí -tánù mutóba sămbá lombi dibuá dóm
Fang fokh lal tan samé nzaŋgwal ôŋwam ébul awôm
Lingala (Losengo) moko mibale misato minei mitano motoba nsambo mwambe libwa jomi
Kikuyu îmwe igîrî ithatû inya ithano ithathatû mûgwanja inyanya kenda ikûmi
Kamba ĩmwe ilĩ itatũ inya itāno thanthatũ mũonza nyanya kenda ĩkũmi
Nyamwezi -mó -βɪ́li -dátʊ -ne -táanó -tandáto m̀púúngatɪ́ m̀naáné keendaá ikʊmí
Swahili moja mbili tatu nne tano sita saba nane tisa kumi
Kikongo koxi kole kutatu kuya kutanu kusambanu nsambwadi enana evwa ekumi
Kimbundu moxi iari tatu uana tanu samanu sambuari nake ivua kuinii
Luganda emu bbiri ssatu nnya ttaano mukaaga musanvu munaana mwenda kkumi
Nyankole -mwe -βiri -šatu -na -taano om̄kaaga om̄šānžu om̄naana omwēnda ikumi
Nkore-Kiga emwe ibiri ishatu ina itaano mukaaga mushanju munaana mwenda ikumi
Luhya -lala -bili -taru -ne -raano -sasaba musaafu munaane shienda ekhumi
Rwanda limwe kabili gatatu kane gatanu gatandatu kalindwi umunani icyenda icumi
Rundi -mwe -biri -tatu -ne -tānu -tandatu indwi umunāni i-cēnda i-cumi
Chokwe káxi kári tátu uana mu-tânu mu-sambânu ximbiári nake ívua kúmi
Luba-Shaba mo widi -satu -na tanu samba samba-widi mwanda kitema dikumi
Bemba cimo fibili fitatu fine fisano mutanda cine lubali cine konse konse pabula ikumi limo
Nyanja chimodzi ziwiri zitatu zinai zisanu [5] ndi [1] [5]ndi [2] [5]ndi [3] [5] ndi [4] khumi
Shona motsi piri tatu china shanu tanhatu chinomwe rusere pfumbamwe gumi
Setswana mongwe- fêla bababêch babararo babanê babatlhano babarataro bašupa bafêra menô êmêbedi bafêra monô ole mongwe lešomê
N Sotho tee pedi tharo nne hlano tshela šupa seswai senyane lesome
Sesotho nngwe pedi tharo nne hlano tshelela supa robedi robong leshome
Zulu nye bili tatu ne hlanu isitupa isikombisa shiyangalombili shiyagalolunye ishumi
Swazi (Swati) -nyé -bilí -tsâtfu -ne -sihlánu -si–tfûpha -li–sôntfo -siphóƚhlôngo -yimfîcá -li–shûmi
Ndebele -nye -bili -thathu -ne -hlanu isithupha isikhombisa ficaminwembili ficamunwemunye itshumi
Tsonga n’we -mbirhi -nharhu mune ntlhanu tsevu nkombo nhungu kaye khume
Ronga -ñwe -birji -rjarju mune ntlhanu ntlhanu na xiñwe ntlhanu na bsibirji ntlhanu na bsirjarju ntlhanu na mune khume
Tonga Imhambane -mwi -bili -tatu -ne -sanu -sanu mu--mwi -sanu mu--bili -sanu mu--tatu -sanu mu--ne ikumi
Finnish yksi kaksi kolme neljä viisi kuusi seitsemän kahdeksan yhdeksän kymmenen
Estonian üks kaks kolm neli viis kuus seitse kaheksa üheksa kümme
Mordvin (Erzya) veyke kavto kolmo nʲilʲe vetʲe koto sʲisʲem kavkso veyksə kemen’
Hungarian egy kettő három négy öt hat hét nyolc kilenc tíz
Chuvash pěr ik viś tăvat pilěk ult śič sakăr tăȟăr vun
Turkish bir iki üç dört beş altı yedi sekiz dokuz on
Turkmen bir iki dört bəš altı yedi sekiz dokuz on
Azerbaijani bir iki üç dörd beş altɪ yeddi səkkiz doqquz on
Uyghur bir ikki üč tört bæš altæ yættæ sækkiz toqquz on
Uzbek bir ikki uch to’rt besh olti yetti sakkiz to’kkiz o’n
Bashkir ber ike øs dœrt biš altɪ ete higeð tuɣɪð un
Tatar ber ike öch dürt bish altı jide sigez tugız un
Kazakh bir yeki üş tört bes altı žeti segiz toğız on
Kyrghyz bir eki üč tört beš alty jeti segiz toghuz on
Mongolian (Khalkha) nig xoyor guraβ döröβ taβ dzorɣaa doloo naym yös araβ
Korean hana tul set net tasǒt yǒsǒt ilgop yǒdǒl ahop yǒl
native Japanese hitotsu futatsu mittsu yottsu itsutsu muttsu nanatsu yattsu kokonotsu
Hmong mod. orth. ib ob peb plaub tsib rau xyaa yim cuaj kaum
Mien (Yao) (j)iet i puo p(j)ei p(j)a kuq zjeh ɣjet `duo džjep
Northern Li (Hlai) ɨ trau śu śɔ pa tom thau au fuot
Thai neung 22 sawng 15 saam 15 sii 22 haa 51 hok 22 jet 22 paet 22 kao 51 sip 22
Lao neūng 33 sohng 214 sam 214 si 33 ha 31 hōk 44 chēt 44 bpaat 31 gow: 53 sīp 44
Shan nu`ŋ 51 s’åŋ 51 s’ām 15 s’ī 11 hā 51 hōk 44 sit 44 pit 11 kau 51 s’ip 44
N Zhuang deu 23 sōŋ 23 sām 23 sei 35 ha 55 Qok 5 śat 5 pet 5 kou 55 śip 3
Puyi (Bouyei) deu1 song1 sam1 si5 ha3 zok7 ch’at pet7 ku3 ch’ip8
Khmer múuəj piir bə̀əj bùuən pram pram múuəj pram pýl pram bə̀əj pram bùuən dɑp
Mundari miḍ baria apia upunia mon.ṛea turuia ea írilia area gelea
Santali miţ bar pe pon more turui eae iral are gel
Mandarin (Běijīng) èr sān liù jiǔ shí
Jin Píngyáo iʌʔ 13 ər 35 sɑŋ 13 si 35 u 53 liəu 55 tɕʰiʌʔ 13 pʌʔ 13 tɕiəu 53 šʌʔ 53
Xiang Chángshā i 4 ô 32 san 11 si 31 u 2 nou 4 chi 4 pa 4 tôu 2 šî 4
Wu Shànghǎi iʔ 5 liã 13 se 53 sz 35 ng 13 loʔ 13 chʰiʔ 5 paʔ 5 jiɣ 35 shəʔ 1
Cantonese jɐt 5 i 22 sam 53 sei 33 ŋ 23 lok 2 tsʰɐt 5 pat 3 kɐu 35 sɐp 2
N. Min Jiànóu i 24 ni 44 saŋ 54 si 33 ŋu 42 ly 42 tsʰi 24 pai 24 kiu 33 si 54
E. Min Fúzhōu sioʔ 4 laŋ 242 saŋ 44 se 213 ŋo 242 lek 4 chʰek 23 paik 23 kau 31 sek 4
S. Min Xiàmén čit 5 nng 33 sã 55 si 11 gô 33 lak 5 čʰit 32 poeʔ 32 kau 51 tsap 5
Tibetan (Bhotia) chig nyee sum zhi nga dug dhun gyey gu chu
Burmese tiq hniq thoùn ngà c’auq k’un-hniq shiq s’eh
Ilokano maysa dua tallo uppat lima innem pito walo siam sangapulo
Tagalog isá dalawá tatló ápat limá ánim pitó waló siyám sampû
Bikol (Naga) saró’ duwá tuló apát limá anóm pitó waló siyám sampúlo’
Cebuano usá duhá tulú upát limá unúm pitú walú siyám napúluq
Javanese siji loro telu papat lima nem pitu wolu sanga sepuluh
Sundanese hidji dua tilu opat lima gənəp tudjuh dalapan salapan sapuluh
Balinese sa dua telu empat lima enem pitu akutus asia adasa
Batak (Toba) sada duwa tolu opat lima onom pitu uwalu sia sampulu
Indonesian (Malay) satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan sembilan sepuluh
Achinese (Aceh) sa duwa lhee peuet limöng nam tujôh lapan sikureueng plôh
Quiché hun cab ox cah oo vacac vucub vahxac beleh lahuh
Nahuatl ōme ēyi nāhui mācuilli chicuacē chicōme chicuēyi chiucnāhui mahtlactli
C Quechua (Ancash) huk ishkay kima chusku pitsqa hoqta qanchis puwaq isqun chunka
Guarani peteĩ mokõi mbohapy irundy po poteĩ pokõi poapy porundy pa

About | Contact | Privacy

Copyright © 2019 All rights reserved.

NumberReading.com .

Numbers allow us to count and measure things, and they play a crucial role in almost every branch of math.